НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН СУРГАЛТЫН ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙН ҮР ДҮНГ ИНДЕКСЭЭР ДҮГНЭХ, УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

Нийслэлийн  Засаг  даргын  2015 оны

                                                            04 дүгээр сарын  07-ны өдрийн

                                                                               А/255   дугаар  захирамжийн 1 дүгээр хавсралт

  

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН  СУРГУУЛЬ,

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН СУРГАЛТЫН ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙН ҮР ДҮНГ

ИНДЕКСЭЭР ДҮГНЭХ, УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

            Нэг.Нийтлэг үндэслэл

                                                                 

1.1.Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын чанар хүртээмжийг индексээр хэмжиж урамшуулдаг тогтолцоог нэвтрүүлэхэд мөрдлөг болгоно.

1.2.Нийслэлийн   хүүхэд багачуудын авьяас чадварыг нээн хөгжүүлж, суралцах хүсэл эрмэлзлэлийг төрүүлэн  үр дүнтэй сургаж байгаа  багш нарын хөдөлмөрийг бодитой үнэлж урамшуулал олгох, боловсролын салбарын тохижилт үйлчилгээг сайжруулахад энэхүү журмын зорилго  оршино.

1.3.Нийслэлийн ерөнхий боловсролын  сургууль, цэцэрлэг, багшийн  үйл ажиллагааг сурагчид болон хүүхдүүдийн мэдлэг чадварын түвшин, түүний ахиц, амжилтаар үнэлж,  боловсролын чанар, үр ашгийг тоон хэмжээсээр илэрхийлснийг  сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг индексээр дүгнэх гэнэ.

1.4.Энэхүү журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох асуудлыг Нийслэлийн Засаг дарга шийдвэрлэнэ.

     Хоёр.  Боловсролын чанар, хүртээмжийг индексээр дүгнэхэд баримтлах зарчим:

          2.1. Ил тод нээлттэй байх

          2.2. Өөрийн үнэлгээнд тулгуурласан байх

          2.3. Үнэлэх аргачлал нь хэмжигдэхүйц, бодитой  байх

          2.4. Хамт олны оролцоог хангасан байх

      Гурав. Ажлын зохион байгуулалт

  3.1.   Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш нарын индексээр дүгнэх ажлыг жил бүр дараах үе шаттайгаар зохион байгуулна.

3.1.1      Нэгдүгээр шатны үнэлгээг багш, сургууль, цэцэрлэг хийнэ.

   3.1.1.1.   Багш  жил бүрийн 9 дүгээр сард сурлагын гарааны  үнэлгээг  хийнэ.

   3.1.1.2. 4 дүгээр сард хүүхэд, суралцагчдын сурлагын ахицыг цэцэрлэгийн эрхлэгч, сургуулийн захирлын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг үнэлж тогтооно.

   3.1.1.3  Жил бүрийн 5 дугаар сард сургалтын  чанар хүртээмжийн үр дүнг индексээр   эцэг эх,  багш, олон нийтийн оролцоотой ажлын хэсгээр  үнэлж  дүгнэнэ.

   3.1.1.4  Сургалтын  чанар хүртээмжийн үр дүнгийн  индексийн үнэлгээг хамт олны хурлаар хэлэлцэн протоколын хамт дүүргийн боловсролын хэлтэст хүргүүлнэ.

 3.1.2.    Хоёрдугаар шатны үнэлгээг дүүргийн боловсролын хэлтэс хийнэ.

     3.1.2.1 Сургууль, цэцэрлэгийн багш нарын сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнгийн индексийг нэгтгэнэ.

     3.1.2.2 Багш нарын сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнгийн индексийг хамт олны хурлаар хэлэлцсэн эсэх талаар болон үнэн зөв дүгнэгдсэн эсэхийг магадлана.

      3.1.2.3. Индексийн 80-аас дээш  хувийг хангасан  үнэлгээтэйг шалгаруулж  Нийслэлийн Боловсролын газарт   ирүүлнэ.

    3.1.3      Гуравдугаар шатны үнэлгээг Засаг даргын тамгын газар, НийслэлийнБоловсролын газар,   эцэг эх , багш, төрийн бус байгууллагуудын оролцоотой ажлын хэсэг магадлана.

 3.1.3.1.Дүүргүүдээс  шалгарч ирсэн багш нарын сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнгийн индексийг нэгтгэнэ.

3.1.3.2.  Мэргэжлийн багш нарын сургалтын чанар хүртээмжийн үр  дүнгийн индексийг гарган эрэмбэлнэ.

 3.1.3.3.Сургалтын чанар хүртээмжийн үр днгийн  индексийн  эрэмбээр шалгарсан багш нарыг магадлах ажлыг зохион байгуулна.

 3.2.    Тавдугаар ангийн “Чанарын шалгалт”,“Эх хэлээрээ зөв сайхан бичицгээе”  

            уралдааныг   дараах байдлаар үе шаттай зохион байгуулна. 

3.2.1. Тавдугаар ангийн “Чанарын шалгалт”-ыг  математик, монгол хэлний хичээлээр жил бүрийн 5 дугаар сард зохион байгуулна.

3.2.1.1.  Жил бүрийн 9 дүгээр сард багш сурагчдаа үнэлэн өөрийн үнэлгээгээ хийсэн  байна. 3.2.1.2.  Жил бүрийн 2 дугаар сард сургууль 5 дугаар ангиудын сурагчдын мэдлэгийн   түвшинг магадлах шалгалтыг сургууль зохион байгуулна.

3.2.1.3.  Жил бүрийн 5 дугаар сард Нийслэлийн Боловсролын газраас нэгдсэн сэдвээр шалгалтыг авах  ажлыг  зохион  байгуулна.

 3.2.2“Эх хэлээрээ зөв сайхан бичицгээе” уралдааныг  3 ба 4 дүгээр ангийн сурагчдын  дунд зохион байгуулна.

 3.3“Чанарын шалгалт”, “Эх хэлээрээ зөв сайхан бичицгээе” уралдаан,  сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнгийн индексээр багшийг үнэлэх, уралдааны болзолд шалгарсан сургууль, цэцэрлэгт урамшуулал олгох шийдвэр гаргах хуралдааныг нээлттэй зохион байгуулна.

3.4. Индексийн журмыг хэрэгжүүлэх,  зохион байгуулах удирдамжийг  НБГ-ын даргын тушаалаар батална. 

3.5. Журмыг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг Нийслэлийн Боловсролын газjын даргын, дэд ажлын хэсгийг дүүргийн   боловсролын хэлтсийн даргын тушаалаар байгуулна.

           Дөрөв. Дүгнэх аргачлал

 4.1 Байгууллагыг шалгаруулахдаа “Тэргүүний тохижилт, үйлчилгээтэй сургууль, цэцэрлэгийг шалгаруулах” уралдааны болзлын дагуу  дүгнэнэ.

4.2  Багшийн   индексийн үнэлгээг үндэслэн дараах байдлаар түвшин тогтоож,багшийнсайнтуршлагынсанбүрдүүлжтүгээх, уртбогинохугацаанысургалтадхамрууланчадваржуулахзэрэгаргахэмжээгзохионбайгуулна.

1.      90-ээс дээш хувийг авсан бол “Маш сайн” түвшин

2.      80-89 хувийг авсан бол “Сайн” түвшин

3.      60-79 хувийг авсан бол “Дунд” түвшин

4.      60-иас доош хувийг авсан бол “Хангалтгүй” түвшин

             Тав.Индексээр урамшуулал олгох

 5.1 “Маш сайн”, “Сайн” түвшинд дүгнэгдсэн багш, сургууль, цэцэрлэгийг   эрэмбэлэн дараах мөнгөн урамшуулал олгоно. Үүнд:

 5.1.1       Шалгарсан ЕБС, цэцэрлэгийн багш нарт нийт урамшууллын 55-аас доошгүй хувь / үүнээс бага ангийн багш -15% , дунд ахлах ангийн багш нар -   30%, цэцэрлэгийн багш нарт  10%/

5.1.2. Уралдааны болзолд шалгарсан ЕБС, цэцэрлэгт  нийт урамшууллын 30  хүртэлх хувь

5.1.3.  Чанарын шалгалт болон “Эх хэлээрээ зөв сайхан бичицгээе” уралдаанд  шалгарсан багш нарт   нийт урамшууллын 15 хүртэл хувийг тус тус олгоно.

5.2. “Маш сайн”, “Сайн” түвшинд шалгагдсан багш нараас урамшуулал олгох багш нарын тоог тухайн жилийн төсөвтөө багтаан тогтоож дараах  мөнгөн урамшуулал олгоно. Үүнд:

5.2.1. 80-89 хувиар үнэлэгдсэн бол 6 хүртэлх сарын үндсэн цалинтай тэнцэх  мөнгөн урамшуулал

5.2.2. 90-ээс дээш хувиар үнэлэгдсэн бол 10 хүртэлх сарын үндсэн цалинтай тэнцэх   мөнгөн урамшуулал

 5.3    Нийслэлийн Засаг даргын   захирамжаар 5 дугаар ангийн Чанарын шалгалт болон “Эх хэлээрээ зөв сайхан бичицгээе” уралдааны  урамшууллыг 5 дугаар сард, ЕБС,  цэцэрлэгийн багшийн урамшууллыг “Дэлхийн багш нарын өдөр”-өөр,  байгууллагын урамшууллыг Нийслэлийн өдрөөр  олгоно.

             Зургаа. Санхүүжилт

              6.1   Сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнгийн индексийн мөнгөн урамшуулалд тухайн жилд шаардагдах санхүүжилтийг тооцон Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэн дараа жилийн  төсөвт тусгуулахыг Нийслэлийн Боловсролын газар хариуцна.

 

   

--- ооо ---

 

 Нийслэлийн  Засаг  даргын  2015 оны

                                                                             04 дүгээр .сарын  07-ны өдрийн

                                                                               А/255 дугаар захирамжийн 2 дугаар хавсралт

 

сургалтын чанар, хүртээмжийн үр ДҮНГ сайжруулсан

багш шалгаруулах  аргачлал

.                                                                  

            Нэг. Сургалтын чанар, хүртээмжийн үр дүнг үнэлэх  аргачлал / ЕБС-ийн багш /

 1.Нийслэлийн боловсролын  газар болон сургуулиас  бүх хичээлээр бүх багшийг хамруулан стандартын агуулгын, хэрэв гүнзгийрүүлсэн, төрөлжсөн сургалттай ангид заадаг бол тухайн хөтөлбөрийн хүрээнд  магадлах ажлыг  зохион байгуулна.

 2.Сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг  магадлах  шалгалтын ахицаар дүгнэж индексжүүлнэ.

 3.Мэргэжлийн чиглэлээр өөрийгөө хөгжүүлсэн ажлын үр дүнгээр тооцно.

 4.Тухайн хугацаанд заасан нэгж хичээлийн  чанартай боловсруулсан хөтөлбөрөөр тооцно.

 5.Багшийн хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хийсэн ажлын үр дүнгээр тооцно.

 

Шалгуурүзүүлэлт

Дүгнэхаргачлал

Тайлбар

1

Багшийн заадаг хичээлийн суралцагчдын сурлагын амжилтын индекс

A=A1/A2

 

 

A1-тухайн жилмагадлахшалгалтуудаарнийт суралцагчдын авсан оноо

Гүнзгийрүүлсэн, төрөлжсөн сургалтаар хичээллэж байгаа бол тухайн агуулгын хүрээнд шалгалтын агуулгыг тогтооно.

A2- авбал зохих нийт оноо

2

Суралцагчдын сурлагын үр дүнгийн ахицын индекс

F=F1/F2,

F1-тухайн жилсурлагынамжилтад нь ахицгарсан суралцагчдын тоо

F2– нийт суралцагчдын тоо

3

Мэргэжлээрээ өөрийгөө хөгжүүлсэн ажлын индекс

В=В1/В2

В1–Сайн хэрэгжсэн ажлын тоо

В2-мэргэжлийн чиглэлээр өөрийгөө хөгжүүлэх төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын тоо

4

Нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн индекс

H=H1/H2

H1-Тухайн хугацаандчанартай боловсруулсан нэгж хичээлийн тоо

H2–Тухайн хугацаанд боловсруулбал зохихнийтнэгж хичээлийн тоо

5

Хүүхэд бүрийг хөгжүүлсэнүрдүнтэйажлын индекс

K=K1/K2

K1- үр дүнд хүрсэн ажлууд

K2- Нийт зохиосон ажлууд

Нийт7оноо

S=2*A +2*F +B+H

s-ийнавахдээдутга7

 

            Хоёр. Сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн шалгуур үзүүлэлт

1.Хүүхдийн хөгжлийн ахицыг бүлгийн хүүхэд нэг бүрийн ахисан түвшний судалгаанд үндэслэн үнэлнэ. /Хөгжим, биеийн тамирын багш нарын үнэлгээг нэг бүлгийн хүүхдийн чадамжийн судалгаанд үндэслэн авч болно/. 

2.Сургалтын хөтөлбөрөө байгууллагынхаа үзэл баримтлалыг үндэслэн чанартай боловсруулж, хэрэгжилтийн явцад засан сайжруулсан байдлыг харгалзан үнэлнэ.

3.Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн орчны бүрдүүлэлт- эрх зүйн, материаллаг, үйлийн, сэтгэл зүйн орчны шаардлагыг хангасан байна.

 Хүүхэд бүрийн онцлогийг илрүүлэх, чөлөөт ажиглалт, хүүхэд бүрийн “Хувийн хавтас”-ны мэдээллийг ашиглаж болно. 

4.Хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, сайжруулах, эрүүл харилцааг бүрдүүлэх чиглэлээр хийсэн хийсэн нийт ажлуудыг тодорхой үр дүнд хүрсэн ажлын харьцаагаар тодорхойлно.

5.Эцэг эх, олон нийттэй ажиллах  чиглэлийг баримталж  төлөвлөж гүйцэтгэсэн, оролцооны боломжтой үр дүнтэй ажлын санал асуулгын дүнгээр  үнэлнэ.

Шалгуурүзүүлэлт

Дүгнэхаргачлал

Авах оноо

1

Хүүхдийн хөгжлийн ахиц

 

A1-Хөгжлийнтүвшинньахисанхүүхдийнтоо

A2-Тухайн бүлгийн хүүхдийн тоо

2

Хөтөлбөрийн индекс

 

B1-Сургалтын хөтөлбөр боловсруулсан байдал

B1,B2,-үзүүлэлтүүдэд тус бүр 1 хүртэл оноо өгнө1

B2-Сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн байдал

3

Хүүхэдбүрийгхөгжүүлсэнажлын индекс

 

C1-Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн орчны бүрдүүлэлт

A1,A2-үзүүлэлтүүдэд тус бүр 1 хүртэл оноо өгнө

C2-Хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг илрүүлэн, баримтжуулсан байдал

4

Хүүхдийг эрүүл мэндийн чиглэлээр хийсэн үр дүнтэй ажлын индекс

 

F1-Үр дүнд хүрсэн ажлууд

F2-Хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулах чиглэлээр хийсэн нийт ажлууд

5

Эцэг эхийн дунд зохион байгуулсан ажлын индекс

 

H1Хангалттай үнэлгээ өгсөн эцэг эхийн тоо

 

/Санал асуулгаар/

H2-Санал асуулгад оролцсон нийт эцэг эхийн тоо

Нийт оноо-7

 

                                                                       

 

 

 Нийслэлийн  Засаг  даргын  2015 оны

                                                                               04 дүгээр сарын  07-ны өдрийн

                                                                                 А/255 дугаар захирамжийн 3 дугаар хавсралт

 

 

       “ТЭРГҮҮНИЙ ТОХИЖИЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ  СУРГУУЛЬ,

      ЦЭЦЭРЛЭГИЙГ ШАЛГАРУУЛАХ”  УРАЛДААНЫ БОЛЗОЛ

 

            Нэг.  Зорилго:

 

 1.1.Нийслэлийн  сурагчдын суралцах, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн хөгжих  ая тухтай  орчныг бүрдүүлэн боловсролын үйлчилгээг  сайжруулах;

      Хоёр. Хамрах хүрээ, хугацаа

2.1.Уралдаанд Нийслэлийн нийт  ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд оролцох бөгөөд уралдааныг  2 үе шаттайгаар зохион байгуулж дүнг гаргана. Үүнд:

1 дүгээршат: Тухайн оны 02 дугаар сараас  09 дүгээр  сарын 15-ны өдөр хүртэл

2 дугаар шат: Тухайн оны  10 дугаар сарын 15-ны дотор  шалгарсан ЕБС, цэцэрлэгийг ажлын хэсэг магадлан  дүгнэх;

             Гурав.Зохион байгуулалт

  1 дүгээр шат

3.1.Энэхүү уралдаанд нийслэлийн  сургууль, цэцэрлэг оролцох бөгөөд уралдаанд оролцох саналаа   тухайн оны 09 дүгээр сарын 15-ны дотор дүүргийн Боловсролын хэлтэст хүргүүлнэ.

3.2.Уралдаан эхлэхэд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Боловсролын хэлтэс нь сургууль, цэцэрлэгийн нөхцөл байдалд үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргасан байна.

3.3. Уралдаанд оролцогч сургууль, цэцэрлэгүүд нь 1,2, 3 дугаарулиралд зохион байгуулсан ажлын явц, ахиц үр дүнгээ тооцсон байна.

 3.4.Ажлын явц, ахиц, үр дүнг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Боловсролын хэлтсийн ажлын хэсэг магадлан дүгнэлт гаргана.

 3.5. 1 дүгээршатны үнэлгээг нэгтгэн эрэмбэлж 80 хувиас доошгүй гүйцэтгэлтэй сургууль, цэцэрлэгийг магадлан шалгаж  2 дугаар шатанд оролцох эрх олгоно.

 2 дугаар шат

             3.6. 2 дугааршатанд шалгарсан сургууль, цэцэрлэгийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Боловсролын газар, Олон нийтийн байгууллага, эцэг эхийн төлөөлөл оролцсон ажлын хэсэгшалгаж дүнг гаргана.

     Дөрөв.Тавигдах шаардлага

 4.1.Хүүхэд бүр сурч хөгжих сургалтын таатай орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн байх;

 4.2.Эцэг эх, асран хамгаалагчдад боловсролын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн байх

 4.3.Багш, сурагчдын хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулахад хамт олон, эцэг эх, асран хамгаалагчдын саналд үндэслэсэн байх;

             Тав. Дүгнэх үндсэн үзүүлэлт:

5.1.  Сургууль, цэцэрлэгийн эрүүл аюулгүй байдлыг  хангасан байдал;

 5.1.1. Цэцэрлэгт хамран сургалтын индекс;

 5.1.2. Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдийн гар угаах угаалтуур, бие засах суултуурын   

              хангамж;

 5.1.3. Бага боловсролд хамран сургалтын цэвэр жин;

 5.1.4. Суурь боловсролд хамран сургалтын цэвэр жин;

 5.1.5. Байгууллагын орчинд гэрэлтүүлэг, теле камерээр хангасан байдал;

 5.1.6. Байгууллагын орчинд аюулгүйн зураглал хийж хэрэгжүүлсэн байдал, үр дүн;

 5.1.7.Хар тамхи, мансууруулах бодис, хорт зуршил, гэмт хэрэг, хэв журмын зөрчлөөс  сэргийлэх талаар хийсэн ажлын үр  дүн;

 5.1.8. Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар хийсэн ажил, үр  дүн;

 5.1.9. Замын хөдөлгөөний тэмдэг, тэмдэглэгээ, хурд сааруулагч байрлуулах зэрэг осол  гэмтлээс сэргийлэх талаар хийсэн ажлын үр дүн;

 5.1.10.Байгууллагын гадна, дотно шат болон бусад талбайг унах бэртэх, халтиргаа гулгаанааас сэргийлэх зорилгоор тохижуулсан ажлууд;

    5.1.11. Анги, бүлгийн эрүүл ахуйн стандарт хангасан байдал;

 5.2. Байгууллагын гадна , дотно  тохижилт хийсэн байдал;

 5.2.1.Байгууллагын гадаад орчны ногоон байгууламжийн хэмжээ, тохижилт;

 5.2.2. Байгууллага дотор эко орчин бүрдүүлсэн байдал;

 5.2.3. Байгууллагын өнгө будгийн зохицол стандартад нийцсэн байдал;

 5.2.4. Байгууллагын гадна талбайд хүүхдүүдийн чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх орчинг

              бүрдүүлсэн байдал;

 5.2.5. Байгууллагад хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлсэн байдал; 

5.3 Сурагчид дүрэмт хувцас, багш, ажиллагсад ажлын хувцсаар жигдэрсэн, хэрэглэж хэвшсэн байдал;

  5.3.1. Сурагчдын дүрэмт хувцасны хангалтын хувь, хэрэгжилт;

  5.3.2. Багш нарын  хувцаслалт жигдэрсэн  байдал;

  5.3.3. Ажилчдын  хувцасны хангалт, хэрэглэж хэвшсэн байдал;

  5.4. Сургалтын таатай орчныг бүрдүүлсэн байдал;

  5.4.1. Багш ажлын байран дээрээ хөгжих боломж нөхцлийг бүрдүүлсэн байдал;

  5.4.2. Сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангах талаар зохион байгууулсан ажлын үр дүн;

  5.4.3. Кабинетийн системээр  хичээллэх нөхцөлийг  хангасан  байдал;

  5.5.  Боловсролын үйлчилгээнийхээ  талаар  эцэг эх, асран хамгаалагч, хамт олноос  сэтгэл ханамжийн судалгаа, санал асуулгыг авч,  түүний мөрөөр  зохион байгуулсан ажил,үр дүн;

  5.6. “Найрсаг  Улаанбаатар“ хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулсан ажилд оролцсон байдал;

 5.6.1. Байгууллагын соёлыг нэвтрүүлж хэрэгжүүлж байгаа байдал;

 5.6.2. Гадаад,  дотоодын ижил төстэй үйл ажиллагаатай байгууллагатай хамтынажиллагааг тогтоож хэрэгжүүлсэн байдал;

  5.6.3. Нийслэл Улаанбаатар хотоороо бахархах үзлийг төлөвшүүлэх зорилгоорзохион  байгуулсан ажлын үр дүн;

 5.7. Сургууль, цэцэрлэгийн  эрх зүйн харилцааг боловсронгуй болгож хэрэгжүүлсэн байдал;

      5.7.1. Сургуулийн дүрэм, дотоод журмыг  боловсронгуй болгосон байдал;

     5.7.2. Эрүүл зөв харилцааг байгууллагад  хэвшүүлэх талаар зохион байгуулсан ажил;

     5.7.3. Жижүүрийг угтах үйлчилгээний түвшинд хүргэсэн байдал;

     5.7.4. Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах талаар зохион байгуулсан ажлын үр дүн

  5.8. Боловсролын үйлчилгээний чанарыг сайжруулсан байдал:

5.8.1. Сургуулийн суралцагчдын амжилт, чанар нийслэлийн дундажаас дээш байж жил бүр ахисан байх:

5.8.2. Сургуулийн төгсөгчдийн элсэлтийн ерөнхий шалгалтад үзүүлсэн амжилтөмнөх жилийнхээс ахисан байх:

5.8.3. Цэцэрлэгийн хүүхдийн хөгжлийн ахицын дундаж үзүүлэлт жил бүр нэмэгдсэн байх:

             Зургаа.  Дүгнэж, шагнал урамшуулал олгох:

6.1 Уралдааны 2 дугааршатны шалгаруулалтыг  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Боловсролын газар, төрийн бус байгууллагуудын хамтарсан ажлын хэсгийг Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын тушаалаар байгуулан  дүгнэнэ.

6.2 Ажлын хэсэг уралдааны болзолд нийцүүлэн байгууллагуудыг үзүүлэлтийн дагуу шалгаж, өндөр оноо авсан байгууллагуудаас эхний 20 сургууль, 20 цэцэрлэгийг   шалгаруулна.

6.3 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн шийдвэрээр тэргүүний тохижилттой  ЕБС, цэцэрлэгийг шагнаж урамшуулна.

6.4. Урамшууллын  20 хувийг тухайн байгууллагын удирдлагын багийн шагналд,      80 хувийг нь сургалтын орчин сайжруулах чиглэлд зарцуулна..

6.5 Уралдаанд шалгарсан   байгууллагыг“UBS” телевиз болон бусад хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилна.

cardura compendium cardura e10 carduran
ataraxia go atarax precio
renova open renovar passaporte
2019-2020 оны хичээлийн шинэ жилийн бүтэцСуурь боловсролын сургалтын шинэчилсэн цөм хөтөлбөр файлаар...1-5 ДУГААР АНГИЙН СУРАГЧДАД МОНГОЛ ЁС, ХҮМҮҮЖЛИЙН ХИЧЭЭЛ ОРНО2019-2020 хичээлийн жилийн илтгэлийн уралдааны сэдэв...НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 57 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2018 ОНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН57 р сургуулийн сурагч Азийн аваргаас мөнгөн медаль хүртлээ...НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 57 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАНЭЕШ-2019 шалгалтын хуваарьЭЕШ -2017Дэлхий нийтээрээ ХДХВ /ДОХ/-ын асуудалд анхаарал хандуулах өдрийн хүрээнд3-р сарын 17 нд Keнгуру-2018 олон улсын уралдаан амжилттай явагдлаа.Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн санЧД ийн ЕБС-ын багш, албан хаагчдын дунд зохион байгуулагдах Спорт Наадам -2018 тэмцээний удирдамжХүүхдээ сонсъё аянЗамын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын талаар сургалт явууллаа.Дөл тоглолт болж өндөрлөлөө.Хүүхэд хамгааллын талаар өртөөчилсөн сургалт явууллаа."Хэрэглэгчийн эрх ашиг" сэдвээр хичээл заахЧингэлтэй дүүргийн спортын тэмцээний амжилттай явагдаж байна.2016-2018 онд багш, сурагчдын олимпиад уралдаанд гаргасан амжилтуудЧингэлтэй дүүргийн Өсвөрийн аварга шалгаруулах "ДААМ"-ны тэмцээнд багаараа ДЭД байр эзэллээ.Манай сургуулийн нэгдсэн facebook groupОюунлаг Чингэлтэйчүүд уралдааны 3-р шатны бодлого-7,8,9-р ангиОюунлаг Чингэлтэйчүүд 3- р шатны бодлогууд“Хэрэглээний боловсрол судлалын хүрээлэн”- гээс зохион байгуулж буй ЭЕШ-ын урьдчилсан сорилгоТехник технологийн 24-р олимпиадын дүн мэдээМонгол хэлний олимпиадын мэдээЕрөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдад музей үзүүлэх хуваарь"Хэрэглээний боловсрол"ТТБ-н захирал Тайванбат "Эрүүл мэндийн чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа"Хэрэглээний боловсрол"ТТБ-н захирал Тайванбат "Эрүүл мэндийн чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа"Хэрэглээний боловсрол"ТТБ-н захирал Тайванбат "Эрүүл мэндийн чиглэлээр сургалт зохион байгууллааХимийн олимпиадын мэдээМалчдад туслах сайн үйлсийн аян явагдлаа.Сурагчдын дунд Үндэсний бөхийн тэмцээн болж өндөрлөлөө.НБГ-аас авсан ТТШалгалтын анализ, дүн мэдээ нэгтгэлБиологийн олимпиадын амжилтаасЦасны баярСурагчдын дунд сургуулийн аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээн явагдлаа...Сурагчдын дунд сургуулийн аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээн явагдлаа...ДӨЛ ТОГЛОЛТЫН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХИЙХ АУБагш нартАхмадуудаа хүлээж авлаа.Ахуйн осол гэмтлээс сэргийлэх талаар зөвлөмж өглөөБУТ-өөс ЭЕШ-ын журмыг танилцууллаа.Дүүргийн физикийн олимпиадын амжилтаасЧД-ийн өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээнд дунд насны ангилалд хүрэл медаль 2, бага насны ангилалд мөнгөн медаль 1 авлаа.School Police хуваарьНийслэлийн засаг даргын удирдамжБагш нарын дунд Хүүхдийн хөгжил илтгэлийн уралдаан боллоо.“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” Улсын зөвлөгөөн амжилттай явагдаж байна.2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НД ХИЙГДЭХ АЖЛУУД:"Бид танаас суралцъя" туршлага судлах үйл ажиллагаа амжилттай явагдлаа.1 сарын 15-наас 1 сарын 26-ны хооронд Осол гэмтлээс сэргийлэх 10 хоногийн аян эхэлж байна.ДЗОУБ 57,61,39,49 -р сургуулийн сурагчид, нийгмийн ажилтнуудтай хамтарч...Багш нар Тамирчин багш тэмцээнд тэмцээнд амжилттай оролцож байна.Би бүжигчин болохыг хүснэ гоцлол бүжгийн төрөлд амжилттай оролцлоо.МУлсад үндсэн хууль батлагдсаны 26 жилийн ойн хүндэтгэлийн арга хэмжээЗасвар хийх жагсаалтаа өгнө үү?2018 оны 1 сарын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөUnimat төхөөрөмжийн ашиглалтАгаар цэвэршүүлэгч ажиллуулах зааварТөрийн албан хаагчийн хүний нөөцийн системд бүх ажилчдынхаа мэдээллийг оруулж байна."Сургалтын таатай орчин бүрдүүлэх" ажлын 25 жилийн ойн онцлох ажлаар шалгарав."Сургалтын таатай орчин бүрдүүлэх" ажлын 25 жилийн ойн онцлох ажлаар шалгарав."Сургуулийн насны хүүхдүүдийг сүрьеэгийн халдвараас сэргийлэхэд Д аминдэмийн нөлөөг судлах" төслийн багийн хамт олон8, 9, 10 ангийн сурагчид сургуулийн хойд талын талбайн цасыг цэвэрлэлээ.БУЗАС-ийн багш нар өөрсдийн хүчээр 2-р давхарт бүтээлийн самбар гаргалаа.Oюунлаг Чингэлтэйн 6-10-р ангийн бодлогуудТэргүүний анги шалгаруулах удирдамж6-9-р анги удирдсан багш нарын анхааралд:Урлаг заалны самбарыг Технологийн ЗАС-ийн хамт олны хамтаар шинэчлэн гаргалаа.Математикийн олимпиадад хянагчаар ажиллах багш нар 17 нд Олонлог сургууль дээр 8,30-д бэлэн байх хэрэгтэй. Дамдинбазар 305 тоотод, Үүрийнтуяа 306, Жаргалбаяр 307, Дариймаа 406, Амаржаргал 404, Батнасан 405, Лхагвасүрэн 401, Саранчимэг 402, ДэлгэрмааСайн хичээлАнгиудын урлагийн үзлэг болж өндөрлөлөө.Дүүргийн боловсролын байгууллагуудын сэтгэл ханамжийн судалгааг бөглөнөүүХариуцлагатай давхарын жижүүрийн хуваарьШилдэг сурагч шалгаруулах удирдамжХүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төвийн багш нартай хамтарч цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чигэлээр 9-10 ангийн сурагчдад сургалт зохион байгууллаа.2017.11.27. "Сайн хичээл" үйл ажиллагааны хүрээнд"Багш бүрд-шилдэг арга зүй" сайн хичээл үйл ажиллагаа 2 үе шаттай зохион байгуулагдаж байнаАжлын байранд "Цэнэглэх цаг" -р БМДИ-ийн зөвлөх багш С.Жагдал "Сургалтын арга зүй" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад 63 багш хамрагдлаа.57-р сургууль 👩‍🔬👩‍🔬 “#Цэнгэлжаргал #хайрхан” ӨЭМТ-ийн эмч М.Очирсум сувилагч А.Нямгэрэл нарын хамт сургуулийн багш ажилчдад /74/ томуугийн вакцин хийлээ.2017.11.28. Чингэлтэй444 ажлын хүрээнд 12-р ангийн эцэг эхчүүдийн дунд "Хүүхдээ ЭЕШалгалтад хэрхэн бэлдэх вэ?" сургалт, зөвлөн туслах үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.Урлагийн үзлэг бэлдэх ангиудын цагийн хуваарь57-р сургууль “#Цэнгэлжаргал #хайрхан” ӨЭМТ-ийн Нийгмийн ажилтан М.Отгонтуяа Энэрэл дээд сургуулийн оюутнуудын хамт 1-6 ангийн 27 бүлгийн 839 сурагчдад Томуу томуу төст өвчнөөс сэргийлэх “ #Цэгэн #иллэг”-ийг заалаа. Хамтран ажилласанд талархаж байна."Ирээдүйн эзэн-Оюунлаг Чингэлтэйчүүд" уралдааны удирдамжСахилга бат дэг журам сайжруулах Захирлын тушаал11 сарын 27 ноос ангиудын дэгийг оноожуулна.Иргэний андгай өргөх ёслол"ХДХВ /ДОХ/ БЗДХ-ын 2017 оны том үзүүлэлт ба халдвараас урьдчилан сэргийлэх нь " сэдвээрУрлагийн үзлэг зохион байгуулах тухай удирдамжМатематикийн хичээлийн "Оюунлаг Чингэлтэйчүүд" уралдааны 1-р шатны бодлого-11-р ангиОюунлаг чингэлтэйчүүдийн 9-р ангийн 50 бодлого, Оюунлаг чингэлтэйчүүдийн 8-р ангийн 50 бодлогоСургуулийн аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээний ахлах болон дунд насны ангиллын тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдсан.Сургуулийн аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээний ахлах болон дунд насны ангиллын тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа.Сургуулийн аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээний ахлах болон дунд насны ангиллын тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа.АУБ нар Esis.edu.mn мэдээллийн систем дээр ажиллаж байна.Багш нарын 2 өдрийн цалинг 11 сард тооцож олгоно.Нийслэлийн 378 жилийн ойг угтан 57-р сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд "Мөрөөдлийн Улаанбаатар" ханын сонингийн уралдаан зарлаж дүгнэлээ.Нийслэлийн 378 жилийн ойд зориулсан хичээлийг ангидаа зохион байгуулна.6-р ангийн сурагчдын дунд дүрийн тоглолт амжилттай зохион байгуулагдлааХүмүүжлийн ажлын нээлт боллоо.Сургуулийн эцэг эхийн зөвлөлийн хурал боллоо.Байгалийн ухааны багш нар гадаа ажиллаа..."Mод тарих Үндэсний өдөр"-өөр БУЗАН-ийн хамт олон цэнэг усалгааг хийж, орчноо цэвэрлэн, хашаа хайсыг сэргээн будлаа.Сурган хүмүүжүүлэх уншлага багш нарын дунд амжилттай явагдлаа1-5жил ажиллаж байгаа залуу багш нарын дунд "Суралцъя-хөгжье" сайн хичээл ур чадварын уралдааныг амжилттай зохион байгууллаа."Алтан намар-баян намар" ажлын хүрээнд 7-р ангиудын ургацын баяр үыл ажиллагааг амжилттай зохион байгууллагдлаа"Суралцагчдын ухаалаг хэрэглээ-сургалтын үйл ажиллагаа" сэдэвт илтгэлийн уралдаанд11 а анги хорт зуршлын эсрэг хамтдаа сургалтанд хамрагдлаа.Англи хэлний багш нар маань гадаад багштай "Ярилцлагын цаг" р хичээл, ярих чадвараа хөгжүүлж мэргэжлийн мэдлэг чадвараа дээшлүүлж байна.12а ангийн сурагчид өглөө бүр математикийн давтлага явуулж байна.Бие бялдарын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил...Гэмт хэрэг хулгай дээрмээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 9 р ангийн сурагчдад сургалт..."Дотоод хяналтын журмыг" танилцуулсныг багш, ажилтан, ажилчид та бүхэнд хүргэж байна.Сурагчид маань Солонгос улсыг зорилоо.Бид ажил хаялтад бэлэн...Өсвөрийн аврагч тэмцээн боллоо...Шинэ Unimat төхөөрөмжтэй боллоо.АУБ нар сурагчдынхаа судалгааг дараах загварын дагуу бэлтгэж өгнө үү?Бүх багш, ажилчид дүрэмт хувцастайгаа сургууль дээр 10 цагт цугларна уу?2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЗАХ ЗЭЭЛД ХУДАЛДААЛАХ СУРАХ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ, ҮНИЙН ДЭЭД ХЯЗГААР, СУРАХ БИЧИГ ХУДАЛДАХ КОМПАНИЙ НЭРСЭлэгний B, C вирусны шинжилгээнд үнэгүй хамруулах ажилЭцэг эхийн холбооны нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээн 3,27 нд болноХишигтөр дасгалжуулагчтай 57-р сургуулийн баг дүүргийн аварга шалгаруулах шатрын тэмцээнд 2-р байр эзлэв.9-1 Хичээлийн шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе.Суралцагчийн болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам А/308Багшлах эрхийн журамКабинетийн журам, заавар8а анги 2016 оны "Сургуулийн Тэргүүний анги хамт олон"-оор шалгарлаа10-р сард "Номонд зам бий" нэрэмжит сарын аян зохион байгуулагдаж байна.УИХ-ын гишүүн М.Оюунчимэг Чингэлтэй дүүргийн 57 дугаар сургуулийн багш нарын баярын үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирж оролцлоо.Багш нарын баяраар тэтгэвэрт гарсан ахмад багш, ажилчиддаа сургуулийн захиргаанаас хүндэтгэл үзүүллээ.Сурагчийн нэг өдөрАжил үйлс, амжилтаараа шалгарч Иргэдийн хурлын хүндэт өргөмжлөл, Засаг даргын шагналаар шагнагдлаа..."Сайн хичээл, хүүхэд хөгжүүлэх сайн үйл ажиллагаа''-ны хүрээнд чанарын хүртээмж, амжилтаараа С.Мөнгөнхундага багш дүүрэгтээ шалгарлаа.НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ С.БАТБОЛДЫН НЭРЭМЖИТ НИЙСЛЭЛИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ӨСВӨРИЙН ШАТАРЧДЫН “ ИХ НҮҮДЭЛ “ УЛАМЖЛАЛТ ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖЭнэ хичээлийн жилийн сургуулийн зорилго, зорилт үйл ажиллагааны төлөвлөлт7в ангийнхан явган аялал хийнгээ Богд хайрханаа цэвэрлэлээ.2016.09.26.Ахмадын баяр өдрийг тохиолдуулан, "Бидний бахархал-ахмад үе" хүндэтгэлийн арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа.8а ангийнхан Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны цагаараа өөрсдийн бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлж баг хамт олноороо арвин ургац хурааж амттаны дээжээрээ ширээ засаж ургацын баяраа тэмдэглэлээ.Хүндэт өргөмжлөлөөр шагнагдлаа."Сайн хичээл, хүүхэд хөгжүүлэх сайн үйл ажиллагаа''-ны хүрээнд чанарын хүртээмж, амжилтаараа дүүрэгтээ шалгарлаа...Монгол улсад ХАМГИЙН ЭРЭЛТТЭЙ 40 мэргэжлийн ЖАГСААЛТБагш, сурагчид ирэх сарын 1-нээс хичээлийн цагаар гар утас хэрэглэхгүйХичээлээс гадуур явах дугуйлангууд буюу хаана, ямар дугуйлан хичээллэх вэ?1-12-р ангийн бүх хичээлүүдийн цахим сурах бичгийг ашиглах боломжтойЭЦЭГ ЭХЧҮҮД, АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДЫН АНХААРАЛДНИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛТ2016-2017 оны хичээлийн жилд ахлах ангийн цөм хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан хичээл сонголт зөвлөн туслах үйл ажиллагааг нийт сурагчдад зохион байгууллаа.ОНЫ ИЛТГЭЛИЙН СЭДЭВКАБИНЕТИЙН ЗААВАР ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛААСайн хичээл үйл ажиллагааны улсын зөвлөгөөн9 сарын 1ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТНийслэлийн боловсролын салбарт мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомжийн жагсаалтХҮҮХЭД БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР ТАТАХУгийн бичгийн уралдаанд 11б ангийн хамт олон тэргүүллээ2016.05.02 1-р ангийн суралцагчдын "эрдмийн тайлан" өдөрлөг амжилттай зохион байгуулагдлааАЗИ тивийн АШТ-д оролцох эрх авлаа.Технологийн багш нарын бүтээлКАБИНЕТИЙН ЗААВАР ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛАА2016.04.09-10. өдөр. Сургуулийн аварга шалгаруулах Хөл бөмбөгийн тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулагдлаа.Сургуулийн "Эцэг эхийн зөвлөгөөн" -ий үеэр багш сурагчдын бүтээлийн үзэсгэлэн гарлаа.Сургуулийн "Эцэг эхийн зөвлөгөөн"- ий үеэр эцэг эхчүүд хичээлд суулаа.Сургуулийн "Эцэг эхийн нэгдсэн зөвлөгөөн" амжилттай явагдлаа.5-р ангийн "англи хэлний цагаан толгойн тайлан" амжилттай зохион байгуулагдлаа.Нийслэлийн хэмжээний "Шидэт квадрат" математикийн олимпиадад манай хүүхдүүд амжилттай оролцсон байна. Бэлтгэсэн багш Очирхуягтаа баяр хүргэе2016 оны төгсөгчдөөс урлаг, спорт, сурлагаар шилдгийн шилдэг сурагчдыг алдаршууллаа.Сургуулийн аварга шалгаруулах эцэг эхийн гар бөмбөгийн тэмцээн 4-р сарын 22-23 өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа.М.Цэдэндоржийн нэрэмжит "Хүрэл тулга" тэмцээнд 12a ангийн сурагч Батэрдэнэ 2 байр эзэллээ.Залуу багш нарын ур чадварын тэмцээн боллоо.9-р ангийн "Эрдмийн аяны тайлан" өдөрлөг амжилттай зохион байгуулагдлаа. Эцэг эхчүүд маань ая дууны, чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлэвТөгсөх ангийнханы эрдмийн тайлант өдөрлөг боллоо.Чингэлтэй дүүргийн Цэргийн штабаас цэрэг спортын "Дөл" тоглолтонд амжилттай оролцсон 11б ангийнхан болон ахлах ангийн сурагчдад "Цэргийн анхан шатны бэлтгэл" ном, "Дөл" 2016 дискийг дурсгал болгов.Нууц биш нууц...Үндэсний соёл, ёс заншлаа эрхэмлэх, удмаа мэдэх зорилгоор 6-12-р ангийн сурагчид, багш нарын дунд зарлагдсан "Удмаа мэдэж угийн бичгээ хөтөлцгөөе" уралдааны дүнг өнөөдөр гаргалаа.Сурагчдын 686 ахиц, Анги бүрийн брэнд ажил, багш нарын тэргүүн туршлагаар үзэсгэлэн гаргалаа.Сагсан бөмбөг спортоор 1-р зэргийн тамирчин төгсөх 12-р ангийн сурагчдаараа бахархаж байнаХүүхдүүд маань улс, нийслэл, дүүргийн олимпиад уралдаан, тэмцээнд амжилттай оролцож байна. Амжилт хүсье. Бэлтгэсэн багш нартаа баяр хүргэе.ЧДүүргийн "Хүслэн -2016" загврын тэмцээнд авангард төрлөөр 1-р байр, үндэсний загвараар 2-р байр эзэллээ.Үндэсний бичиг үсгийн өдөрт зориулан 10-р ангийн сурагчид маань зүйр цэцэн үгсээр ном бүтээж үзэсгэлэн гаргалааЭх орон тусгаар тогтнол сэдэвт эссэ бичлэг, том номын уралдаан бүх ангиуд идэвхтэй оролцлоо12-р ангийнхнаас ЭЕШ-н сорилго авлаа.Дүүргийн өсвөрийн аварга шалгаруулах уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээнд дунд нас 2-р байр, ахлах нас 3-р байр эзэллээ...10а ангийн сурагч О.Баярсайхан ОХУ д болсон Жүдо бөхийн тэмцээнээс Алтан медаль10а ангийн сурагч Ц.Цэрэндолгор ОХУ д болсон Жүдо бөхийн тэмцээнээс Алтан медаль хүртлээМанай хүүхдүүд гэр барьж, буулгаж, гэрийн зан үйлээс суралцаж байна"Сайн хичээл" үйл ажиллагаанд дүүргийн Засаг дарга Д.Ганболд өөрийн биеэр оролцож, багш нарын хичээлд сууж, санал сэтгэгдлээ хуваалцлаа.ЧДүүргийн олимпиадад сурагчид маань дараах амжилтууд гаргалаа.Сургуулийн удирдлагуудын тайлан, 2016-01-133000 ам.долларын "Мини театр" төсөл шалгарсан байна.57 р сургуулийн сурагчдын дунд явагдсан Урлагийн наадам дүнгээ гаргалаа.Дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит "Мини өв соёл монгол бичиг мину" уралдаан амжилттай явагдаж өнгөрлөөШинэ зууны боловсролын төслийн компьютер асаах заавар57 сургуулийн сурагчдын урлагийн бага наадам болж өндөрлөлөө.57 р сургуулийн багш нар CORE i5 Lenovo laptop -той боллоо."Миний өв соёл-Монгол бичиг мину" аяны үйл явцаас57 дугаар сургуулийн сурагч М.Нямжаргал АНУ-ын сурагч солилцооны хөтөлбөрт 100%-ийн тэтгэлэгтэйгээр хамрагдах эрхийн эзэн боллооСурагчид өөрийн хүсэл сонирхлоор дугуйлан секцд бүртгүүлж байна"Улаанбаатар бидний хот" хичээлийг зохион байгууллаа."Учиртай гурван толгой" дуурийн дуулалт бүжгийн тэмцээн зохион байгуулагдлааУЛААНБААТАР ХОТ ҮҮСЧ ХӨГЖСӨНИЙ 376 ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛАН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДАД ЗААХ ХИЧЭЭЛ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАХМонгол хэлний ЗАС ийн сарын аяны хүрээндСургуулийн эцэг эхийн зөвлөл хуралдлаа.Суурь боловсролын цөм хөтөлбөрийн хүрээнд...2015-2016 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлэх ДЭГЧД ийн сургуулиудын найрал дууны тэмцээн манай сургууль дээр боллооДэлхийн багш нарын 21 дэх өдөр, монголын багш нарын 49 дэх өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан спортын арга хэмжээЧД-ийн багш нарын сурган хүмүүжүүлэх уншлага боллоо.Дэлхийн багш нарын 21 дэх өдөр, монголын багш нарын 49 дэх өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан спортын арга хэмжээЧД -ийн "Онцлох багш" - аар шалгарлаа.9-р сарын 17 нд сургуулийн "Спортын наадам" зохион байгуулагдлаа.Хүүхдийн спортын их наадамд манай сурагчид амжилттай оролцлоо."Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь" сэдэвт сурган хүмүүжүүлэх уншлагаБагш нарт зориулсан сайтуудХүүхдийн спорт наадам эхэллээ.Цахим өргөдөл, гомдол хүлээж авах“E-OFFICE” систем гэж юу вэ?Асуудал шийдвэрлэх сургалтын үе шатуудТөрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар болон баримтбичгийн стандартын тухай үндсэн ойдлголт хичээлОнлайн бүртгэлийн тухайНИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН СУРГАЛТЫН ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙН ҮР ДҮНГ ИНДЕКСЭЭР ДҮГНЭХ, УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМКабинетэд тавигдах ерөнхий шаардлагаТЕХНИК ХЭРЭГСЛИЙГ АШИГЛАХ ЖУРАМ9гд, 12а ангиуд багш нарын зөвлөгөөний хурлаар орлоо.Өнөөдөр 9абв ангиуд багш нарын зөвлөгөөний хурлаар орно.
Хэрэглэгчийн хандалт
Яг одоо сайтад 10
Өнөөдөр зочилсон 6215
Энэ 7 хоногт 679
Энэ сард 3844
Нийт зочилсон 187256

 Утас

Гар утас : 322670
Email : nt57school@gmail.com

 Хаяг

Чингэлтэй дүүрэг, 11 хороо
Нийслэлийн 57-р сургууль | e-School.mn 2016 он.       Хөгжүүлсэн: Cloudnetwork LLC