КАБИНЕТИЙН ЗААВАР ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛАА

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН

ДАРГЫН ТУШААЛ

 

 

2015 оны 03 сарын 27 өдөр                Дугаар A/24                               Улаанбаатар хот

 

                                                                       Заавар батлах тухай

 

 

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33.5,  “Боловсролын тухай” хуулийн 28 дугаар зүйлийн  281.1.1дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

 

 1. “Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын орчин бүрдүүлэх заавар”-ыг хавсралтаар баталсугай.

   

 2. Зааврын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сургалт арга зүйн хэлтэс / Ц.Жаргалантуул /-т үүрэг болгосугай.

   

 3. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан НБГ-ын даргын 2011 оны 91 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай

 

 

ДАРГА                         Ц.ОТГОНБАГАНА

 

Нийслэлийн Боловсролын газрын  даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн A/24. дугаар тушаалын  хавсралт

 

ЕБС, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН СУРГАЛТЫН

ОРЧИН БҮРДҮҮЛЭХ  ЗААВАР

 

НЭГ.Ерөнхийзүйл.

 

 1. Боловсролын стандарт, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахад шаардлагатай  багш сурагчийн сургах сурах үйл ажиллагааг зохион байгуулах шаардлагыг хангасан сургалтын орчныг бүрдүүлэхэд энэхүү зааврыг мөрдөнө.
 2. Сургалтын орчин  нь сургуулийн өмнөх болон бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын стандарт үндэсний хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх, , сургалтыг чанартай, хүртээмжтэй, үр дүнтэй удирдан зохион байгуулахад зайлшгүй шаардлагатай тоног төхөөрөмж, сурах бичиг, хэрэглэгдэхүүн, хэрэгслээр  хангагдсан, багш, сурагчдын ажиллах, суралцах материаллаг,  үйлийн болон, сэтгэл зүйн таатай нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. 
 1. Сургууль, цэцэрлэгийн гадаад тоглоомын талбай, гал тогоо, анги танхим, ариун цэврийн өрөө, унтлагын өрөө, биеийн тамирын өрөө талбай, хөгжмийн өрөө, коридор, шат, гэрэлтүүлэг, агааржуулалт зэргийг хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, нийгэмшихүйн хөгжлийн хэрэгцээнд тулгуурлан, хүүхдэд ээлтэй, аюулгүй, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр сургалтын орчны стандартад нийцүүлэн бүрдүүлсэн байна.
 1. Энэхүү зааврыг мөрдөхдөө дараах эрх зүйн баримт бичгийг үндэслэл болгоно.
 • Гэгээрлийн сайдын 1996 оны 253-р тушаалаар батлагдсан “Кабинетийн ерөнхий заавар”
 • БСШУ-ны сайдын 2006 оны  413-р тушаалаар баталсан ЕБС-ийн компьютерийн танхимд тавих үлгэрчилсэн шаардлага”
 • БСШУ-ны сайдын 2007 оны 243-р тушаалаар баталсан  “ ЕБС-ийн I-II ангийн орчны загвар”
 • Эрүүл ахуй халдвар судлалын улсын институтын 1995 оны 01-тоот тушаалаар баталсан “Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын  үйл ажиллагаанд мөрдөх эрүүл ахуйн үлгэрчилсэн дүрэм”,
 • БСШУ, Сангийн сайдын хамтарсан 2008 оны 56 / 64 дүгээр тушаалаар батлагдсан                “ Сургууль цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм”,
 • БСШУ-ны сайдын 2006 оны 236-р тушаалын 1-р хавсралтаар баталсан “ЕБС-ийн сургалтын талаар баримтлах бодлого”,   БШУ-ны сайдын 2013 оны А/327-р тушаалаар баталсан СӨБ-ын сургалтын талаар баримтлах бодлого

 

ХОЁР. Кабинетэд тавигдах ерөнхий шаардлага

 

2.1. Сурах сургахуйн шаардлага

2.1.1. Кабинет нь суралцагчдын сурах үйлийн хөгжлийн орчин байна.

2.1.2. Мэдлэг бүтээх  эзэмшихүйн зүй тогтолд нийцсэн суралцахуйн

          үндсэн үйлийг явуулахад чиглэсэн байна.

2.1.3. Суралцагчдад шаардагдах мэдээллийн санг бүрдүүлсэн байна.

2.1.4. Сурагчид хамтран ажиллаж туршилт, ажиглалт, тооцоо судалгаа, нээлт

          хийх, мэдлэг бүтээх орчин бүрдүүлсэн байна.

 1. Сонгосон агуулга, арга зүй, үнэлгээнд харгалзсан сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр төрөл, хүртээмж нь зохистой байна
 2. Сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг тогтмол, үр өгөөжтэй хэрэглэж тооцоо судалгааг хийсэн байна
 3. Сургалтад мэдээлэл харилцааны технологийг ашиглах боломж нөхцөл бүрдсэн байна.
 4. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн нь сэтгэл зүй, жендэр, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан байна
 5. Кабинетийн системээр хичээллэх боломжийг бүрдүүлсэн байна.

 

2.2. Эрүүл ахуйн шаардлага

2.2.1. Гэрэлтүүлэг, агааржуулалт, өнгө будаг нь  нь эрүүл ахуйн шаардлага

хангасан байна.

2.2.2. Ширээ сандал, сургалтын тоног төхөөрөмж, хэрэглэгдэхүүн нь

сурагчдын настанин мэдэхүйн онцлогт тохирсон байна.

2.2.3. Кабинетийн хананд байрлуулсан үзүүлэх материалууд, мэдээллийн

самбарууд нь үзэгдэхүйц том үсгээр бичигдсэн, харааны түвшинд тохирсон байна.

 

2.3. Аюулгүй байдлын шаардлага

2.3.1. Эд зүйл, сургалтын хэрэглэгдэхүүнүүд  өндрөөс унах, гал түймэр гарах, химийн хорт бодист хордох, цахилгааны эх үүсвэр зэргээс үүсэх аюулаас бүрэн хамгаалагдсан байна. 

2.3.2. Кабинетэд осол аюулгүй ажиллах журмыг гаргаж сурагчдад танилцуулсан байна.

2.3.3. Сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг суралцагчдын эрүүл мэндэд хор хохирол учруулахгүй материалаар хийсэн байна.

 

2.4. Гоо зүйн шаардлага

2.4.1. Кабинетийн хана, тааз, шал болон хананд байрлуулсан эд хогшил үзүүлэх материалуудын өнгийн зохицол гоо зүйн шаардлагад нийцсэн байна.

2.4.2. Сургалтын хэрэглэгдэхүүний хийц, хэлбэр, дүрс, байршил, үзэмж нь гоо зүйн мэдрэмж төрүүлэхүйц байна.

 

ГУРАВ.Ерөнхий боловсролын сургуулийн кабинетэд гэрчилгээолгохшалгуурууд

 

үзүүлэлт

шалгуур

 

 

3.1.

Тухайн хичээлээр сурагчдад шаардагдах мэдээллийн болон сургалтын хэрэглэгдэхүүний сан, үзүүлэн таниулах / бодит зүйлс,дуураймал зүйлс, дүрсэлсэн зүйлс, дэлгэцийн зүйлс, бичмэл зүйлс/, туршилт, судалгааны болон бие даан ашиглах материалууд, сурагчийн лавлах(цаашид сургалтын сан гэх)

 • Сургалтын сан нь сурагчдын нас сэтгэхүй танин мэдэхүйн онцлогт тохирсон байдал
 • Сургалтын сан нь хичээлийн агуулга арга зүйд нийцсэн байдал
 • Багаар болон бие даан ашиглах боломжтой эсэх
 • Мэдлэг бүтээх үйл ажиллагаанд ашиглахуйц болсон эсэх
 • Туршилт судалгааны багаж төхөөрөмжийн осол аюулгүй шаардлага хангасан байдал

3.2.

Лаборатори-кабинетийн багаж хэрэгслүүд /зориулалтын ширээ сандал, үзүүлэх болон туршлагын багаж, дадлага ажлын багажууд, цахилгааны тоног төхөөрөмж, туслах багаж хэрэгслүүд, хөгжмийн зэмсгүүд, сургалтын техник хэрэгслүүд

 • Тухайн хичээлийн агуулгад нийцсэн байдал
 • Сурагчдын мэдлэг бүтээх үйл ажиллагаанд тохирсон байдал
 • Осол аюулгүй ажиллах шаардлага хангасан байдал
 • Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байдал
 • Бүрэн бүтэн байдал

3.3.

Ном хэвлэл, сурах бичиг, гарын авлага, арга зүйн зөвлөмжийн бүрдлүүд

 • Мэдээллийн эх үүсвэр олж авахуйцаар агуулгад нийцсэн байдал
 • Товьёог, тэмдэглэл хийж ашиглахад хялбар , тодорхой болгосон байдал

 

3.4.

 

Бүлэг сэдэв болон нэгж хичээлээр үнэлэх үнэлгээний даалгаврын сан

 

 • Бүлэг сэдэв, нэгж хичээлийн зорилго, зорилтыг үнэлэхэд чиглэсэн эсэх
 • Суралцагчийн танин мэдэхүйн түвшинд тохирсон байдал
 • Даалгаврын сангийн хувилбар, сонголтын боломж
 • Үнэлгээ хийх аргачлал тодорхой эсэх

 

3.5.

 

Нэгжхичээлийнхөтөлбөрүүд

 

 • Тухайн ангийн хөтөлбөрүүдийг бүрэн хийсэн байдал /хэдэн хувьтай байгаа/
 • Хөтөлбөрт тавигдах шаардлагыг хангасан байдал
 • Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сайжруулалт

3.6.

Кабинет ашиглалтын байдал

 

 • Тогтмол ашиглах боломж, ашиглалт
 • Ашиглалтын дэвтрийн хөтлөлт
 • Баяжилт

3.7

Кабинетаас явуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлт , үр дүн ( жил, улирлаар)

 

 • Кабинетээс зохион байгуулж байгаа ажлын тоо, чанар, хүртээмж
 • Эрэлт хэрэгцээг харгалзан зохион байгуулж байгаа ажлын үр өгөөж

3.8.

Сургалтынхэрэглэгдэхүүнийбүртгэл,судалгаа

 • Бүртгэл судалгааг хагас , бүтэн жилээр хийсэн байдал

3.9.

Кабинетийндүрэм

 

 • Дүрмийн агуулга нь үйл ажиллагаанд нийцсэн байдал

3.10.

Сургалтын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг ашиглах зааварчилга

 • Ашиглах зааварчилгааг ил тод ойлгомжтой байдлаар хийсэн байдал, түүний мөрдөлтөд анхаарч ажиллах нөхцөл байдал

 

ДӨРӨВ. Кабинет байгуулах, гэрчилгээжүүлэх

4.1. ЕБС-д бага анги, түүх, газар зүй, нийгэм, иргэншил, иргэний боловсрол,  монгол хэл, уран зохиол, монгол бичиг, гадаад хэл (орос хэл, англи, япон, хятад, герман г.м.), физик, мэдээлэл зүй, хими, биологи, байгалийн ухаан, эрүүл мэнд, математик, технологи, хөгжим, биентамир, дүрслэх урлаг зэрэг  кабинетууд байж болохоос гадна зарим хичээлийн нэгдмэл кабинет байж болно.

4.2. Кабинет нь тусгай код дугаартай байна.

 

Кабинетийн нэр

код

1

Бага анги

01

2

Түүх, газар зүй, нийгэм, иргэншил, иргэний боловсрол

02

3

Биеийн тамир - чийрэгжүүлэлт, спорт сурталчилгааны төв

03

4

Монгол хэл, уран зохиол, монгол бичиг

04

5

Гадаад хэл (орос хэл, англи, япон, хятад, герман г.м.)

05

6

Физик, мэдээлэл зүй

06

7

Хими, биологи, байгалийн ухаан, эрүүл мэнд

07

8

Математик

08

9

Технологи, дүрслэх урлаг

09

10

Хөгжим

10

 

 

4.3. Кабинетийг сургуулийн сургалтын бодлого, хөтөлбөрт үндэслэн сургуулийн захирлын шийдвэрээр байгуулна.

4.4. Кабинет хариуцах багшийг Заах аргын нэгдлийн саналыг үндэслэн захирлын тушаалаар томилно.

4.5. Энэ зааврын 2 ба 3-т заасан шаардлагын дагуу үнэлж  80-аас дээш хувиар  хангасныгнотолж сургуулийн захирал сургалтын менежерийн хамт гарын үсэг зурж дүнг, албан  хүсэлтийн хамттухайн хичээлийн жилийн 10 сард НБГ-т ирүүлнэ..

4.6.Жил бүрийн 10 сард кабинетийг магадлан  шалгаж 11 дүгээр сард баталгаажсан кабинетийг НБГ-ын даргын тушаалаар баталж гэрчилгээ олгоно.

4.7. Шаардлага хангаагүй кабинетыг шалгуулахаар хүсэлт ирүүлсэн тохиолдолд 2 жилийн хугацаанд дахиж шалгахгүй.

4.8. Кабинетийг 2 жил тутамд НБГ-аас дахин шалгаж гэрчилгээг шинээр олгох эсвэл гэрчилгээг хураан авна.

4.9. Кабинетийг  жил тутамд сургуулийн захирлын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг шалгаж дүгнэлт гаргана.

4.10. Хичээлийн кабинет хариуцагчийг өөрчлөх шаардлага гарвал сургуулийн  захиргааны шийдвэрийг үндэслэн жил бүрийн 11  дүгээр сард НБГ-аас гэрчилгээг сольж олгоно.

4.11. Дээрх шаардлагуудыг хангахгүй байгаа болон баяжилт хийгээгүй кабинетийн гэрчилгээг  сургалтын менежерийн санал, тухайн боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтний дүгнэлтээр хүчингүй болгоно

                                                         ---о0о---

2019-2020 оны хичээлийн шинэ жилийн бүтэцСуурь боловсролын сургалтын шинэчилсэн цөм хөтөлбөр файлаар...1-5 ДУГААР АНГИЙН СУРАГЧДАД МОНГОЛ ЁС, ХҮМҮҮЖЛИЙН ХИЧЭЭЛ ОРНО2019-2020 хичээлийн жилийн илтгэлийн уралдааны сэдэв...НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 57 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2018 ОНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН57 р сургуулийн сурагч Азийн аваргаас мөнгөн медаль хүртлээ...НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 57 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАНЭЕШ-2019 шалгалтын хуваарьЭЕШ -2017Дэлхий нийтээрээ ХДХВ /ДОХ/-ын асуудалд анхаарал хандуулах өдрийн хүрээнд3-р сарын 17 нд Keнгуру-2018 олон улсын уралдаан амжилттай явагдлаа.Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн санЧД ийн ЕБС-ын багш, албан хаагчдын дунд зохион байгуулагдах Спорт Наадам -2018 тэмцээний удирдамжХүүхдээ сонсъё аянЗамын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын талаар сургалт явууллаа.Дөл тоглолт болж өндөрлөлөө.Хүүхэд хамгааллын талаар өртөөчилсөн сургалт явууллаа."Хэрэглэгчийн эрх ашиг" сэдвээр хичээл заахЧингэлтэй дүүргийн спортын тэмцээний амжилттай явагдаж байна.2016-2018 онд багш, сурагчдын олимпиад уралдаанд гаргасан амжилтуудЧингэлтэй дүүргийн Өсвөрийн аварга шалгаруулах "ДААМ"-ны тэмцээнд багаараа ДЭД байр эзэллээ.Манай сургуулийн нэгдсэн facebook groupОюунлаг Чингэлтэйчүүд уралдааны 3-р шатны бодлого-7,8,9-р ангиОюунлаг Чингэлтэйчүүд 3- р шатны бодлогууд“Хэрэглээний боловсрол судлалын хүрээлэн”- гээс зохион байгуулж буй ЭЕШ-ын урьдчилсан сорилгоТехник технологийн 24-р олимпиадын дүн мэдээМонгол хэлний олимпиадын мэдээЕрөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдад музей үзүүлэх хуваарь"Хэрэглээний боловсрол"ТТБ-н захирал Тайванбат "Эрүүл мэндийн чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа"Хэрэглээний боловсрол"ТТБ-н захирал Тайванбат "Эрүүл мэндийн чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа"Хэрэглээний боловсрол"ТТБ-н захирал Тайванбат "Эрүүл мэндийн чиглэлээр сургалт зохион байгууллааХимийн олимпиадын мэдээМалчдад туслах сайн үйлсийн аян явагдлаа.Сурагчдын дунд Үндэсний бөхийн тэмцээн болж өндөрлөлөө.НБГ-аас авсан ТТШалгалтын анализ, дүн мэдээ нэгтгэлБиологийн олимпиадын амжилтаасЦасны баярСурагчдын дунд сургуулийн аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээн явагдлаа...Сурагчдын дунд сургуулийн аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээн явагдлаа...ДӨЛ ТОГЛОЛТЫН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХИЙХ АУБагш нартАхмадуудаа хүлээж авлаа.Ахуйн осол гэмтлээс сэргийлэх талаар зөвлөмж өглөөБУТ-өөс ЭЕШ-ын журмыг танилцууллаа.Дүүргийн физикийн олимпиадын амжилтаасЧД-ийн өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээнд дунд насны ангилалд хүрэл медаль 2, бага насны ангилалд мөнгөн медаль 1 авлаа.School Police хуваарьНийслэлийн засаг даргын удирдамжБагш нарын дунд Хүүхдийн хөгжил илтгэлийн уралдаан боллоо.“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” Улсын зөвлөгөөн амжилттай явагдаж байна.2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НД ХИЙГДЭХ АЖЛУУД:"Бид танаас суралцъя" туршлага судлах үйл ажиллагаа амжилттай явагдлаа.1 сарын 15-наас 1 сарын 26-ны хооронд Осол гэмтлээс сэргийлэх 10 хоногийн аян эхэлж байна.ДЗОУБ 57,61,39,49 -р сургуулийн сурагчид, нийгмийн ажилтнуудтай хамтарч...Багш нар Тамирчин багш тэмцээнд тэмцээнд амжилттай оролцож байна.Би бүжигчин болохыг хүснэ гоцлол бүжгийн төрөлд амжилттай оролцлоо.МУлсад үндсэн хууль батлагдсаны 26 жилийн ойн хүндэтгэлийн арга хэмжээЗасвар хийх жагсаалтаа өгнө үү?2018 оны 1 сарын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөUnimat төхөөрөмжийн ашиглалтАгаар цэвэршүүлэгч ажиллуулах зааварТөрийн албан хаагчийн хүний нөөцийн системд бүх ажилчдынхаа мэдээллийг оруулж байна."Сургалтын таатай орчин бүрдүүлэх" ажлын 25 жилийн ойн онцлох ажлаар шалгарав."Сургалтын таатай орчин бүрдүүлэх" ажлын 25 жилийн ойн онцлох ажлаар шалгарав."Сургуулийн насны хүүхдүүдийг сүрьеэгийн халдвараас сэргийлэхэд Д аминдэмийн нөлөөг судлах" төслийн багийн хамт олон8, 9, 10 ангийн сурагчид сургуулийн хойд талын талбайн цасыг цэвэрлэлээ.БУЗАС-ийн багш нар өөрсдийн хүчээр 2-р давхарт бүтээлийн самбар гаргалаа.Oюунлаг Чингэлтэйн 6-10-р ангийн бодлогуудТэргүүний анги шалгаруулах удирдамж6-9-р анги удирдсан багш нарын анхааралд:Урлаг заалны самбарыг Технологийн ЗАС-ийн хамт олны хамтаар шинэчлэн гаргалаа.Математикийн олимпиадад хянагчаар ажиллах багш нар 17 нд Олонлог сургууль дээр 8,30-д бэлэн байх хэрэгтэй. Дамдинбазар 305 тоотод, Үүрийнтуяа 306, Жаргалбаяр 307, Дариймаа 406, Амаржаргал 404, Батнасан 405, Лхагвасүрэн 401, Саранчимэг 402, ДэлгэрмааСайн хичээлАнгиудын урлагийн үзлэг болж өндөрлөлөө.Дүүргийн боловсролын байгууллагуудын сэтгэл ханамжийн судалгааг бөглөнөүүХариуцлагатай давхарын жижүүрийн хуваарьШилдэг сурагч шалгаруулах удирдамжХүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төвийн багш нартай хамтарч цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чигэлээр 9-10 ангийн сурагчдад сургалт зохион байгууллаа.2017.11.27. "Сайн хичээл" үйл ажиллагааны хүрээнд"Багш бүрд-шилдэг арга зүй" сайн хичээл үйл ажиллагаа 2 үе шаттай зохион байгуулагдаж байнаАжлын байранд "Цэнэглэх цаг" -р БМДИ-ийн зөвлөх багш С.Жагдал "Сургалтын арга зүй" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад 63 багш хамрагдлаа.57-р сургууль 👩‍🔬👩‍🔬 “#Цэнгэлжаргал #хайрхан” ӨЭМТ-ийн эмч М.Очирсум сувилагч А.Нямгэрэл нарын хамт сургуулийн багш ажилчдад /74/ томуугийн вакцин хийлээ.2017.11.28. Чингэлтэй444 ажлын хүрээнд 12-р ангийн эцэг эхчүүдийн дунд "Хүүхдээ ЭЕШалгалтад хэрхэн бэлдэх вэ?" сургалт, зөвлөн туслах үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.Урлагийн үзлэг бэлдэх ангиудын цагийн хуваарь57-р сургууль “#Цэнгэлжаргал #хайрхан” ӨЭМТ-ийн Нийгмийн ажилтан М.Отгонтуяа Энэрэл дээд сургуулийн оюутнуудын хамт 1-6 ангийн 27 бүлгийн 839 сурагчдад Томуу томуу төст өвчнөөс сэргийлэх “ #Цэгэн #иллэг”-ийг заалаа. Хамтран ажилласанд талархаж байна."Ирээдүйн эзэн-Оюунлаг Чингэлтэйчүүд" уралдааны удирдамжСахилга бат дэг журам сайжруулах Захирлын тушаал11 сарын 27 ноос ангиудын дэгийг оноожуулна.Иргэний андгай өргөх ёслол"ХДХВ /ДОХ/ БЗДХ-ын 2017 оны том үзүүлэлт ба халдвараас урьдчилан сэргийлэх нь " сэдвээрУрлагийн үзлэг зохион байгуулах тухай удирдамжМатематикийн хичээлийн "Оюунлаг Чингэлтэйчүүд" уралдааны 1-р шатны бодлого-11-р ангиОюунлаг чингэлтэйчүүдийн 9-р ангийн 50 бодлого, Оюунлаг чингэлтэйчүүдийн 8-р ангийн 50 бодлогоСургуулийн аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээний ахлах болон дунд насны ангиллын тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдсан.Сургуулийн аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээний ахлах болон дунд насны ангиллын тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа.Сургуулийн аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээний ахлах болон дунд насны ангиллын тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа.АУБ нар Esis.edu.mn мэдээллийн систем дээр ажиллаж байна.Багш нарын 2 өдрийн цалинг 11 сард тооцож олгоно.Нийслэлийн 378 жилийн ойг угтан 57-р сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд "Мөрөөдлийн Улаанбаатар" ханын сонингийн уралдаан зарлаж дүгнэлээ.Нийслэлийн 378 жилийн ойд зориулсан хичээлийг ангидаа зохион байгуулна.6-р ангийн сурагчдын дунд дүрийн тоглолт амжилттай зохион байгуулагдлааХүмүүжлийн ажлын нээлт боллоо.Сургуулийн эцэг эхийн зөвлөлийн хурал боллоо.Байгалийн ухааны багш нар гадаа ажиллаа..."Mод тарих Үндэсний өдөр"-өөр БУЗАН-ийн хамт олон цэнэг усалгааг хийж, орчноо цэвэрлэн, хашаа хайсыг сэргээн будлаа.Сурган хүмүүжүүлэх уншлага багш нарын дунд амжилттай явагдлаа1-5жил ажиллаж байгаа залуу багш нарын дунд "Суралцъя-хөгжье" сайн хичээл ур чадварын уралдааныг амжилттай зохион байгууллаа."Алтан намар-баян намар" ажлын хүрээнд 7-р ангиудын ургацын баяр үыл ажиллагааг амжилттай зохион байгууллагдлаа"Суралцагчдын ухаалаг хэрэглээ-сургалтын үйл ажиллагаа" сэдэвт илтгэлийн уралдаанд11 а анги хорт зуршлын эсрэг хамтдаа сургалтанд хамрагдлаа.Англи хэлний багш нар маань гадаад багштай "Ярилцлагын цаг" р хичээл, ярих чадвараа хөгжүүлж мэргэжлийн мэдлэг чадвараа дээшлүүлж байна.12а ангийн сурагчид өглөө бүр математикийн давтлага явуулж байна.Бие бялдарын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил...Гэмт хэрэг хулгай дээрмээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 9 р ангийн сурагчдад сургалт..."Дотоод хяналтын журмыг" танилцуулсныг багш, ажилтан, ажилчид та бүхэнд хүргэж байна.Сурагчид маань Солонгос улсыг зорилоо.Бид ажил хаялтад бэлэн...Өсвөрийн аврагч тэмцээн боллоо...Шинэ Unimat төхөөрөмжтэй боллоо.АУБ нар сурагчдынхаа судалгааг дараах загварын дагуу бэлтгэж өгнө үү?Бүх багш, ажилчид дүрэмт хувцастайгаа сургууль дээр 10 цагт цугларна уу?2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЗАХ ЗЭЭЛД ХУДАЛДААЛАХ СУРАХ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ, ҮНИЙН ДЭЭД ХЯЗГААР, СУРАХ БИЧИГ ХУДАЛДАХ КОМПАНИЙ НЭРСЭлэгний B, C вирусны шинжилгээнд үнэгүй хамруулах ажилЭцэг эхийн холбооны нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээн 3,27 нд болноХишигтөр дасгалжуулагчтай 57-р сургуулийн баг дүүргийн аварга шалгаруулах шатрын тэмцээнд 2-р байр эзлэв.9-1 Хичээлийн шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе.Суралцагчийн болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам А/308Багшлах эрхийн журамКабинетийн журам, заавар8а анги 2016 оны "Сургуулийн Тэргүүний анги хамт олон"-оор шалгарлаа10-р сард "Номонд зам бий" нэрэмжит сарын аян зохион байгуулагдаж байна.УИХ-ын гишүүн М.Оюунчимэг Чингэлтэй дүүргийн 57 дугаар сургуулийн багш нарын баярын үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирж оролцлоо.Багш нарын баяраар тэтгэвэрт гарсан ахмад багш, ажилчиддаа сургуулийн захиргаанаас хүндэтгэл үзүүллээ.Сурагчийн нэг өдөрАжил үйлс, амжилтаараа шалгарч Иргэдийн хурлын хүндэт өргөмжлөл, Засаг даргын шагналаар шагнагдлаа..."Сайн хичээл, хүүхэд хөгжүүлэх сайн үйл ажиллагаа''-ны хүрээнд чанарын хүртээмж, амжилтаараа С.Мөнгөнхундага багш дүүрэгтээ шалгарлаа.НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ С.БАТБОЛДЫН НЭРЭМЖИТ НИЙСЛЭЛИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ӨСВӨРИЙН ШАТАРЧДЫН “ ИХ НҮҮДЭЛ “ УЛАМЖЛАЛТ ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖЭнэ хичээлийн жилийн сургуулийн зорилго, зорилт үйл ажиллагааны төлөвлөлт7в ангийнхан явган аялал хийнгээ Богд хайрханаа цэвэрлэлээ.2016.09.26.Ахмадын баяр өдрийг тохиолдуулан, "Бидний бахархал-ахмад үе" хүндэтгэлийн арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа.8а ангийнхан Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны цагаараа өөрсдийн бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлж баг хамт олноороо арвин ургац хурааж амттаны дээжээрээ ширээ засаж ургацын баяраа тэмдэглэлээ.Хүндэт өргөмжлөлөөр шагнагдлаа."Сайн хичээл, хүүхэд хөгжүүлэх сайн үйл ажиллагаа''-ны хүрээнд чанарын хүртээмж, амжилтаараа дүүрэгтээ шалгарлаа...Монгол улсад ХАМГИЙН ЭРЭЛТТЭЙ 40 мэргэжлийн ЖАГСААЛТБагш, сурагчид ирэх сарын 1-нээс хичээлийн цагаар гар утас хэрэглэхгүйХичээлээс гадуур явах дугуйлангууд буюу хаана, ямар дугуйлан хичээллэх вэ?1-12-р ангийн бүх хичээлүүдийн цахим сурах бичгийг ашиглах боломжтойЭЦЭГ ЭХЧҮҮД, АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДЫН АНХААРАЛДНИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛТ2016-2017 оны хичээлийн жилд ахлах ангийн цөм хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан хичээл сонголт зөвлөн туслах үйл ажиллагааг нийт сурагчдад зохион байгууллаа.ОНЫ ИЛТГЭЛИЙН СЭДЭВКАБИНЕТИЙН ЗААВАР ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛААСайн хичээл үйл ажиллагааны улсын зөвлөгөөн9 сарын 1ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТНийслэлийн боловсролын салбарт мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомжийн жагсаалтХҮҮХЭД БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР ТАТАХУгийн бичгийн уралдаанд 11б ангийн хамт олон тэргүүллээ2016.05.02 1-р ангийн суралцагчдын "эрдмийн тайлан" өдөрлөг амжилттай зохион байгуулагдлааАЗИ тивийн АШТ-д оролцох эрх авлаа.Технологийн багш нарын бүтээлКАБИНЕТИЙН ЗААВАР ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛАА2016.04.09-10. өдөр. Сургуулийн аварга шалгаруулах Хөл бөмбөгийн тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулагдлаа.Сургуулийн "Эцэг эхийн зөвлөгөөн" -ий үеэр багш сурагчдын бүтээлийн үзэсгэлэн гарлаа.Сургуулийн "Эцэг эхийн зөвлөгөөн"- ий үеэр эцэг эхчүүд хичээлд суулаа.Сургуулийн "Эцэг эхийн нэгдсэн зөвлөгөөн" амжилттай явагдлаа.5-р ангийн "англи хэлний цагаан толгойн тайлан" амжилттай зохион байгуулагдлаа.Нийслэлийн хэмжээний "Шидэт квадрат" математикийн олимпиадад манай хүүхдүүд амжилттай оролцсон байна. Бэлтгэсэн багш Очирхуягтаа баяр хүргэе2016 оны төгсөгчдөөс урлаг, спорт, сурлагаар шилдгийн шилдэг сурагчдыг алдаршууллаа.Сургуулийн аварга шалгаруулах эцэг эхийн гар бөмбөгийн тэмцээн 4-р сарын 22-23 өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа.М.Цэдэндоржийн нэрэмжит "Хүрэл тулга" тэмцээнд 12a ангийн сурагч Батэрдэнэ 2 байр эзэллээ.Залуу багш нарын ур чадварын тэмцээн боллоо.9-р ангийн "Эрдмийн аяны тайлан" өдөрлөг амжилттай зохион байгуулагдлаа. Эцэг эхчүүд маань ая дууны, чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлэвТөгсөх ангийнханы эрдмийн тайлант өдөрлөг боллоо.Чингэлтэй дүүргийн Цэргийн штабаас цэрэг спортын "Дөл" тоглолтонд амжилттай оролцсон 11б ангийнхан болон ахлах ангийн сурагчдад "Цэргийн анхан шатны бэлтгэл" ном, "Дөл" 2016 дискийг дурсгал болгов.Нууц биш нууц...Үндэсний соёл, ёс заншлаа эрхэмлэх, удмаа мэдэх зорилгоор 6-12-р ангийн сурагчид, багш нарын дунд зарлагдсан "Удмаа мэдэж угийн бичгээ хөтөлцгөөе" уралдааны дүнг өнөөдөр гаргалаа.Сурагчдын 686 ахиц, Анги бүрийн брэнд ажил, багш нарын тэргүүн туршлагаар үзэсгэлэн гаргалаа.Сагсан бөмбөг спортоор 1-р зэргийн тамирчин төгсөх 12-р ангийн сурагчдаараа бахархаж байнаХүүхдүүд маань улс, нийслэл, дүүргийн олимпиад уралдаан, тэмцээнд амжилттай оролцож байна. Амжилт хүсье. Бэлтгэсэн багш нартаа баяр хүргэе.ЧДүүргийн "Хүслэн -2016" загврын тэмцээнд авангард төрлөөр 1-р байр, үндэсний загвараар 2-р байр эзэллээ.Үндэсний бичиг үсгийн өдөрт зориулан 10-р ангийн сурагчид маань зүйр цэцэн үгсээр ном бүтээж үзэсгэлэн гаргалааЭх орон тусгаар тогтнол сэдэвт эссэ бичлэг, том номын уралдаан бүх ангиуд идэвхтэй оролцлоо12-р ангийнхнаас ЭЕШ-н сорилго авлаа.Дүүргийн өсвөрийн аварга шалгаруулах уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээнд дунд нас 2-р байр, ахлах нас 3-р байр эзэллээ...10а ангийн сурагч О.Баярсайхан ОХУ д болсон Жүдо бөхийн тэмцээнээс Алтан медаль10а ангийн сурагч Ц.Цэрэндолгор ОХУ д болсон Жүдо бөхийн тэмцээнээс Алтан медаль хүртлээМанай хүүхдүүд гэр барьж, буулгаж, гэрийн зан үйлээс суралцаж байна"Сайн хичээл" үйл ажиллагаанд дүүргийн Засаг дарга Д.Ганболд өөрийн биеэр оролцож, багш нарын хичээлд сууж, санал сэтгэгдлээ хуваалцлаа.ЧДүүргийн олимпиадад сурагчид маань дараах амжилтууд гаргалаа.Сургуулийн удирдлагуудын тайлан, 2016-01-133000 ам.долларын "Мини театр" төсөл шалгарсан байна.57 р сургуулийн сурагчдын дунд явагдсан Урлагийн наадам дүнгээ гаргалаа.Дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит "Мини өв соёл монгол бичиг мину" уралдаан амжилттай явагдаж өнгөрлөөШинэ зууны боловсролын төслийн компьютер асаах заавар57 сургуулийн сурагчдын урлагийн бага наадам болж өндөрлөлөө.57 р сургуулийн багш нар CORE i5 Lenovo laptop -той боллоо."Миний өв соёл-Монгол бичиг мину" аяны үйл явцаас57 дугаар сургуулийн сурагч М.Нямжаргал АНУ-ын сурагч солилцооны хөтөлбөрт 100%-ийн тэтгэлэгтэйгээр хамрагдах эрхийн эзэн боллооСурагчид өөрийн хүсэл сонирхлоор дугуйлан секцд бүртгүүлж байна"Улаанбаатар бидний хот" хичээлийг зохион байгууллаа."Учиртай гурван толгой" дуурийн дуулалт бүжгийн тэмцээн зохион байгуулагдлааУЛААНБААТАР ХОТ ҮҮСЧ ХӨГЖСӨНИЙ 376 ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛАН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДАД ЗААХ ХИЧЭЭЛ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАХМонгол хэлний ЗАС ийн сарын аяны хүрээндСургуулийн эцэг эхийн зөвлөл хуралдлаа.Суурь боловсролын цөм хөтөлбөрийн хүрээнд...2015-2016 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлэх ДЭГЧД ийн сургуулиудын найрал дууны тэмцээн манай сургууль дээр боллооДэлхийн багш нарын 21 дэх өдөр, монголын багш нарын 49 дэх өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан спортын арга хэмжээЧД-ийн багш нарын сурган хүмүүжүүлэх уншлага боллоо.Дэлхийн багш нарын 21 дэх өдөр, монголын багш нарын 49 дэх өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан спортын арга хэмжээЧД -ийн "Онцлох багш" - аар шалгарлаа.9-р сарын 17 нд сургуулийн "Спортын наадам" зохион байгуулагдлаа.Хүүхдийн спортын их наадамд манай сурагчид амжилттай оролцлоо."Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь" сэдэвт сурган хүмүүжүүлэх уншлагаБагш нарт зориулсан сайтуудХүүхдийн спорт наадам эхэллээ.Цахим өргөдөл, гомдол хүлээж авах“E-OFFICE” систем гэж юу вэ?Асуудал шийдвэрлэх сургалтын үе шатуудТөрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар болон баримтбичгийн стандартын тухай үндсэн ойдлголт хичээлОнлайн бүртгэлийн тухайНИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН СУРГАЛТЫН ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙН ҮР ДҮНГ ИНДЕКСЭЭР ДҮГНЭХ, УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМКабинетэд тавигдах ерөнхий шаардлагаТЕХНИК ХЭРЭГСЛИЙГ АШИГЛАХ ЖУРАМ9гд, 12а ангиуд багш нарын зөвлөгөөний хурлаар орлоо.Өнөөдөр 9абв ангиуд багш нарын зөвлөгөөний хурлаар орно.
Хэрэглэгчийн хандалт
Яг одоо сайтад 2
Өнөөдөр зочилсон 9370
Энэ 7 хоногт 489
Энэ сард 1115
Нийт зочилсон 232659

 Утас

Гар утас : 322670
Email : nt57school@gmail.com

 Хаяг

Чингэлтэй дүүрэг, 11 хороо
Нийслэлийн 57-р сургууль | e-School.mn 2016 он.       Хөгжүүлсэн: Cloudnetwork LLC